2012 (: 119 αρχεία - δεδομένα / files - data)

 

Ιαν. - 2012 Ξανά αθώος κρίθηκε ο ¶ρης Πουλιανός 16-12-2011 στο Β΄ Πλημ/δικείο Θεσσαλονίκης.  
Jan. - 2012

Again innocent was judged Aris Poulianos on 16-12-2011, at Thessalonica Court.

   
10-01-2012 ΕΠΣΒΕ για δήθεν ίδια "χρονολογική αξία" κρανίων ανθρωπιδών Πετραλώνων κι Απηδήματος.  
10-01-2012

The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology on the supposedly same "chronological value" of Petralona & Apidima hominid skulls.

   
13-01-2012 Διαβιβαστικό στην ΑΕΕ για τη δήθεν ίδια "χρονολογική αξία Πετραλώνων κι Απηδήματος.  
13-01-2012

Transition paper towards the Anthropological Association of Greece regarding the supposedly same "chronological value" of Petralona & Apidima hominid skulls.

   
18-01-2012

Τα νέα 34 Μέλη του Κεντρ. Αρχαιολ. Συμβουλίου του ΥΠΠΟΤ.

   
18-01-2012

The new 34 Members of the Central Archaeological Council, of the Ministry of Culture.

   
19-01-2012

Τα 21 Μέλη του Συμβουλίου Μουσείων του ΥΠΠΟΤ.

   
19-01-2012

The 21 new members of the Museums Council of the Hellenic Ministry of Culture.

   
20-01-2012
Απαράδεκτες οι μεθοδεύσεις και τα ψεύδη στην 827/28-4-2011 εισήγηση της ΕΠΣΒΕ.
   
20-01-2012

Unacceptable approaches in the 827 / 28-4-2011 suggestion of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate, regarding lies on Petralona cave.

   
22-01-2012 Διαβίβαση της ανωτέρω καταγγελίας (της 20-1-2012) στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο.  
22-01-2012

Transition paper of the above denunciation (of 21-1-2012) towards the Prime Minister Mr. Loucas Papadimos.

   
29-01-2012
Η επίσκεψη τεσσάρων αυτοπτών μαρτύρων για 10 αδιανόητες επικαλύψεις ζωγραφικών πινάκων ή αφαιρέσεις θεμέλιου λίθου κλπ στα Πετράλωνα.
   
29-01-2012

The visit of four eyewitnesses for 10 unbelievable overlays of paintings or abstractions foundation stone etc at Petralona.

   
29-01-2012
Η φωτογραφία του
αποτοιχισμένου θεμέλιου λίθου από το Ανθρωπολογικό Μουσείο.  
29-01-2012

The photo of the removed foundation stone from the Anthropological Museum.

   
Φεβ. - 2012

Διαμαρτυρία για την

αποτρόπαια αποτοίχιση του θεμέλιου λίθου από το Ανθρ. Μουσείο.
Feb. - 2012

Denunciation concerning the abominable removed foundation stone from the Anthropological Museum.

   
Φεβ. - 2012

Πανάσχετες απαντήσεις

καταγγέλει η ΑΕΕ ότι δίνονται για τον Αρχάνθρωπο από το ΥΠΠΟΤ.
Feb. - 2012

Very irrelevant denounces the Anthropological Association of Greece are the answers given by the Ministry of Culture as concerns Petralona Archanthropus.

   
06-02-2012 Δήθεν "απάντηση" (;!) ΕΠΣΒΕ για υποτιθέμενη ίδια "χρονολογική αξία" Πετραλ. κι Απηδήματος.  
06-02-2012

Allegedly “answer” (?!) of the Ephorate Paleoanthropology - Speleology of Northern Greece, regarding the supposedly same "chronological value" of Petralona & Apidima hominid skulls.

   
06-02-2012 Ολα τα έγγραφα μαζί σχετικά με τη δήθεν ίδια αξία κρανίων Πετραλώνων - Απηδήματος.
06-02-2012

 All documents together concerning the supposedly same value of Petralona & Apidima hominid skulls.

   
22-02-2012 Ακόμα και ενώπιον της Βουλής ψεύδεται το ΥΠΠΟΤ εναντίον μας.  
22-02-2012

Even before the House of Representatives the Ministry of Culture is lying against us.

   
09-03-2012 Σε ένοπλη επίθεση κατά του ζεύγους Πουλιανού προχώρησαν "κάποιοι" 8 Μαρτίου.
 
 
09-03-2012 In an armed attack against the Poulianos couple, went "some" on March 8.
 
 
09-03-2012 Hμερίδα για την αρχαιολογική έρευνα, με 1η "δημοσίεση" σχετ. τάχα με ελληνική παλαιολιθική.
 
 
09-03-2012 Workshop on Archaeological Research, 1st "publication" allegedly for the Greek Paleolithic.
 
 
14-03-2012 Ο νόμος 4057 αναφορικά με το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων.  
14-03-2012 The Law 4057 regarding the Disciplinary Law of Public Employees.    
01-04-2012 Του χρόνου τα γυρίσματα κι ο θάνατος των Αυστραλοπιθήκων, άρθρο του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανού.
01-04-2012 The death of Australopithecus by Dr. N. A. Poulianos    
02-04-2012 Δυστυχώς το απόλυτο τέλμα και στα συνδικαλιστικά...
02-04-2012 Unfortunately, the absolute swamp in the trade unions too...    
06-04-2012 Αίτηση ΑΕΕ προς το Συμβούλιο Μουσείων για εισήγηση σχετικά με σπήλαιο - μουσείο κλπ.
06-04-2012 Application of the Anthropological Association of Greece towards the
Museum Council in relattion to Petralona cave and its museum.
   
09-04-2012 Απαγόρευση ομιλίας στον ¶ρη Ν. Πουλιανό στους εκδρομείς μαθητές του 8ο Λύκειου Αμαραουσίου για τις ανασκαφές του στο σπήλαιο Πετραλώνων.    
09-04-2012

Prohibition of speech to Aris N. Poulianos in front of Petralona cave to excursionists students of the 8th Maroussi Lyceum regarding his excavations at the site.

   
10-04-2012 Βαρβαρότητα ΥΠΠΟΤ

σε ομιλία του Δρα ¶ρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων για μαθητές.

 
10-04-2012

Barbarity of the Ministry of Culture during a speech of Dr. Aris Poulianos in Petralona cave

 

 
27-04-2012 Ρεπορτάζ της "Ζούγκλας" για την επίθεση που είχε δεχτεί το ζεύγος Πουλιανού δίπλα στο Σπήλαιο Πετραλώνων 8 Μαρτίου.

 

 
27-04-2012 Reportage of the "Zougla" channel as concerns the attack that had been received by the Poulianos couple next to Petralona Cave on March 8th.

 

 
27-04-2012 Απομαγνητοφώνηση ηχητικής

συνέντευξης του ¶ρη Πουλιανού από το ανωτέρω ρεπορτάζ της "Ζούγλας".

 
27-04-2012

Audio transcription of the interview given by Aris Poulianos to the above-mentioned "Zougla" channel.

 

 
02-05-2012 Δήθεν "απάντηση"

ΕΠΣΒΕ για βαρβαρισμούς υπαλλήλων ΥΠΠΟ σε

Πουλιανό.
02-05-2012

An alegedly "answer" of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate to Poulianos regarding the barbarisms of the Ministry of Culture in Petralona cave.

 

 
02-05-2012 Ψευδολογίες του ΥΠΠΟ για την απαγόρευση ομιλίας στον ¶ρη Πουλιανό σε μαθητές.
02-05-2012 The Ministry of Culture lies concerning the prohibition of speech to Aris N. Poulianos    
01-05-2012 ¶ραγε η συγγνώμη αφορά επιδόσεις ενάντια στην Ανθρωπολογία;  
01-05-2012

Does the apology regard the performances against Anthropology?

   
24-5-2012 Σπήλαιο Πετραλώνων:

Πράσινο φως για «λίφτινγκ», πρβλ. http://tromaktiko.blogpost.com/.

 
24-5-2012 Petralona Cave: Green light for "lifting", cf. http://tromaktiko.blogpost.com/.

 

 
22-05-2012 Ύποπτη η αδιαφορία

των αρμοδίων για τις δικές μας προτάσεις ή αιτιάσεις

προς το ΚΑΣ.
22-05-2012

Suspicious the indifference of the responsible ones for our proposals to the KAS (Central Archeological Council).

 

 
Ιούν. - 2012 Πράσινο φως για

«λίφτινγκ» στο Σπήλαιο Πετραλώνων...

 
June - 2012

Green light for "lifting" at Petralona Cave...

 

 
07-06-2012 Επιστολή 8ου Λυκείου

Αμαρουσίου προς ΕΠΣΒΕ σχετ. με απαγόρευση

ομιλίας ΑΝΠ.
07-06-2012

Letter of the 8th Amarousion Lyceum related to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the ban of speech to Aris Poulianos.

 

 
28-6-2012 «Αχρηστεύτηκε» δικαστικά το δεξί «χέρι» του κ. Ε. Βενιζέλου στη Χαλκιδική.  
28-6-2012

"Disapproved" juridically the right "hand" of Mr. E. Venizelos in Chalkidiki.

   
Ιούλ. - 2012 Αρκετά με τις επιθέσεις του κ. Βενιζέλου εναντίον της καταγωγής των Ελλήνων.  
July - 2012

Pretty much with the attacks of Mr. Venizelos against the origin of the Greeks.

   
01-07-2012 ΑΕΕ (1859) προς ΥΠΠΟ κ. Αρβανιτόπουλο & κ. Τζαβάρα να σταματήσει δίωξη ΝΑΠ.  
01-07-2012

The Anthropological Association of Greece towards (1859) the Ministry of Culture - Mr. Arvanitopoulos & Mr Tzavaras to stop prosecuting Nickos A. Poulianos.

   
02-07-2012 Μαίηλ που η παραπάνω (1-7) επιστολή απεστάλη σε όλους τους βουλευτές.    
02-07-2012 The above (1-7) letter sent by e-mail that to all parliament members.    
05-07-2012 Ελ. Ζώνη: η ανωτέρω επιστολή εναντίον της καταγωγής μας.    
05-07-2012 Free Zone: The above letter against our origins.    
10-07-2012 2012-2014 Ν. Poulianos elected Council member of the European Anthropological Association.  
10-07-2012 2012-2014 O Ν. Πουλιανός εξελέγη μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης.  
Αύγ. - 2012 Κι όμως είναι ακόμα εδώ..., ενωμένο, δυνατό... ώστε να εισηγείται και μη άδεια...
Aug. - 2012

And yet it is still here ... united, strong ...

   
17-08-2012 Aπαγόρευση ομιλίας στον ¶ρη Πουλιανό μπροστά στο σπήλαιο Πετραλώνων σε μαθητές Λυκείου από το Υπ.Πολιτισμού.    
17-08-2012 A speech ban to Aris Poulianos infront of Petralona cave to Lyceum students by the Ministry of Culture.    
21-08-2012

justiceforgreece: ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.

 
21-08-2012

justiceforgreece: NEW WAR FOR PETRALON CAVE.

   
22-08-2012 Επιστολή αμέριστης συμπαράστασης από γιατρό στον Δ-ρα ¶ρη Ν. Πουλιανό.
22-08-2012 Letter of unreserved support from a medical doctor to Dr. Aris N. Poulianos.    
24-08-2012

justiceforgreece: Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!!

 
24-08-2012

 

  justiceforgreece: VENIZELOS EXTRACTED FINDINGS THAT OVERTURN HISTORY !!
24-08-2012 Ηλεκτρονική επιστολή για μη πρόσβαση και ξενάγηση στο σπήλαιο Πετραλώνων.    
24-08-2012 Email of a visitor regarding the non-access and no guided tour at Petralona Cave.    
25-08-2012 Επιβεβαιώνεται η ΑΕΕ για το διαχωρισμό των ανθρώπων από Πρωτεύοντα - Ανθρωπίνες.
25-08-2012

The Anthropological Association of Greece is confirmed as concerns the separation of humans from Primates - Anthropini.

   
03-09-2012 Cain and Abel p. 51, Abstracts of the 18th EAA Congress, Ankara Turkey.  
03-09-2012 Κάιν & Άβελ ανακοίνωση στο 18ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας ¶γκυρα.
05-09-2012

Letter of the European Anthrop. Association to the (Greek) Ministry of Culture regarding the Petralona skull and cave.

   
05-09-2012 Επιστολή Ευρ. Ανθρωπ. Ένωσης στο Υπ. Πολιτισμού για το κρανίο και σπήλαιο Πετραλώνων.  
05-09-2012 Μετάφραση στα Ελληνικά της ανωτέρω επιστολής για το κρανίο και σπήλαιο Πετραλώνων.  
11-09-2012 Δεν είχε άδεια ξεναγού ο ¶ρης Πουλιναός "ισχυρίζεται" το Υπ. Πολιτισμού στα Πετράλωνα.
11-09-2012

Aris Poulianos did not have a tour guide license at Petralona, the Ministry of Culture is "claiming".

   
28-09-2012 Ανταπάντηση ΑΕΕ σε βαρβαρισμούς ΕΠΣΒΕ κατά ¶ρη Πουλιανό στο σπήλαιο Πετραλώνων.
28-09-2012

Reply of the Anthropological Association of Greece regarding the barbarism of the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate against Aris Poulianos in Petralona cave.

 
03-10-2012 "Ελεύθερη Ζώνη" για τη συμπαράσταση Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων σε Α. Πουλιανό.
03-10-2012

"Free Zone" as concerns the support of European Anthropologists to A. Poulianos.

   
04-10-2012 Καθημερινή: Νεκρολογία στον εκλιπόντα αρχαιολόγο Διευθυντή της Εναλίων Αρχαιοτήτων, Δημ. Καζιάνη.  
04-10-2012 Kathimerini (Everyday): Necrology to the director of the Underwater Antiquities late archaeologist Dimitris Kasianis.  
Νοέμ. - 2012 Intelligent Life

 

Μία θρυλική συνέντευξη του ¶ρη Πουλιανού.
Nov. - 2012 Intelligent Life (Έξυπνη Ζωή):   A thrilling interview of Aris Poulianos.
03-11-2012 Το πρόγραμμα της ISCA

Διεθνούς Σπηλαιολογικής Συνάντησης στα Ιωάννινα

(στα Ελληνικά).
03-11-2012

The ISCA program - International Speleological Meeting - at Ioannina (in Greek language).

 

 
12-11-2012 Ο 1ος μνημονιακός 4083 νόμος για αργία δημοσίων κατηγορούμενων υπαλλήλων.  
12-11-2012

The 1st Memorandum 4083 law on a otioseness (obligatory holiday) of accused public servants.

   
13-11-2012

"Αναβολή εξέτασης για πάντα εκ μέρους του Υπ. Πολιτισμού της αίτησης της ΑΕΕ για συνέχιση των μελετών στο σπήλαιο Πετραλώνων .

   
13-11-2012 "Postponement of examination" for ever by the Ministry of Culture of the Anthropological Association of Greece application for the continuation of studies Petralona cave.    
26-11-2012 ΑΝΑΦΟΡΑ NAΠ σχετικά με τη Συμμετοχή στη Διεθνή Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Ιωάννινα.    
26-11-2012

Report of Dr. Nickos A. Poulianos regarding the participation to the Ioannina Int. Speleological Meeting.

  Ι
26-11-2012 Εξαφάνιση ευρήματος από το Ανθρωπολογικό Μουσείο της ΑΕΕ στα Πετράλωνα.
26-11-2012

Disappearance of a finding from the Anthropological Museum at Petralona.

   
22-12-2012 λφα - 1, σ. 20: Αφιέρωμα του Αντώνη Α. Αντωνάκου για τον Αρχάνθρωπο του Σπ. Πετραλώνων.  
22-12-2012

Alpha - 1, p. 20

Tribute by Antonis A. Antonakos for Arhanthropus and Petralona Cave.

 
24-12-2012 Υποβολή αναληθών στοιχείων στη Βουλή εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων.
24-12-2012

Submit of untrue data in the House by public employees.

   
24-12-2012 Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Πασοκιστανοκρατούμενη.  
24-12-2012

The Greek Archaeological Service, cotrolled by Passok (Andreas Papandreou socialistic party).

   

 

 

bΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ