Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δαφνομήλη αριθ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιο για ζητήματα Πολιτισμού, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας αριθ. 20-22

Κοινοποιούμενη : Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

 

Ι. Όπως πληροφορηθήκαμε από τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), την 11-6-2013 και κατά τη συνεδρίαση 19/11-6-2013 του Κ.Α.Σ. προσδιορίστηκε να συζητηθεί το θέμα Έγκριση ή μη αιτήματος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας για έναρξη συστηματικής ανασκαφικής και γεωμορφολογικής έρευνας στο σπήλαιο Πετραλώνων, Π.Ε. Χαλκιδικής, κατά το έτος 2013, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2013-2017).

Κατόπιν αιτήσεώς μας προς την γραμματεία του ΚΑΣ, το Σωματείο μας, νομίμως εκπροσωπούμενο, παραστάθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση ενώπιον του Κ.Α.Σ., ως είχαμε έννομο συμφέρον για την υποστήριξη των κάθε είδους δικαιωμάτων μας. Επί του εν λόγω θέματος, σας γνωρίζουμε και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας και προκειμένου να ληφθούν υπόψιν από εσάς ενόψει της σχετικής αποφάσεώς σας.

ΙΙ. 1. Η εταιρεία μας είναι ανεγνωρισμένο επιστημονικό Σωματείο, με σκοπό την προαγωγή των Ανθρωπολογικών Επιστημών γενικά.

Από το έτος 1971, κατά το οποίο συνεστήθη, ασχολείται με ανθρωπολογικές και παλαιοανθρωπολογικές έρευνες και μελέτες σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και, κυρίως, στο Σπήλαιο και στο Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Στο Σπήλαιο, δε, αυτό έχει διενεργήσει, κατόπιν σχετικών αδειών, πολυετείς έρευνες και ανασκαφές, με επιστημονικό επιτελείο διεθνούς κύρους, που είχαν ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση, ανάδειξη και διεθνή προβολή του Σπηλαίου και του χώρου αυτού.

Με την υπ αριθμ. 3554/15-5-1995 αίτησή μας προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, επανερχόμενοι σε προηγούμενη αίτησή μας, και συγκεκριμένα στην υπ αριθμ. 807/10-10-1994 (αρ. πρωτ. 49485/12-10-1994 της Γραμματείας του ΥΠ.ΠΟ.), η οποία δεν έτυχε απαντήσεως, ζητήσαμε την παράταση της αδείας ανασκαφών και ερευνών στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων, στη Ν. Τρίγλια - Βραστά Χαλκιδικής και στην Λεκάνη Πτολεμαϊδος (Εορδαία).

Η ανωτέρω αίτησή μας απορρίφθηκε με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/25832/483/17-7-1996 απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού, κατά της οποίας η Εταιρεία μας προσέφυγε νομίμως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ αριθμ. 1103/1999 απόφασή του, την οποία σας έχομε ήδη γνωστοποιήσει, ακύρωσε την απορριπτική υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/35832/483/17-7-1996 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως μη νόμιμη και έχουσα παράνομη και ανεπαρκή αιτιολογία, κρίνοντας ότι η Εταιρεία μας δεν υπέβαλεν το πρώτον αίτησιν χορηγήσεως αδείας ανασκαφών, αλλά, αντιθέτως, εζήτησεν την συνέχισιν των ανασκαφών, τας οποίας από μακρού χρόνου διεξήγε και δη επιτυχώς (βλ. μεταξύ άλλων, το υπ αριθμ. 342/15-4-1991 έγγραφον της Προϊσταμένης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας) και τας οποίας εξηναγκάσθη ανυπαιτίως να διακόψη κατόπιν συμπεριφοράς της Διοικήσεως και δη του ΕΟΤ η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, εκρίθη αμετακλήτως δια δικαστικής αποφάσεως ως παράνομος και καταχρηστική. Κατά συνέπειαν, εφ όσον δεν επρόκειτο περί νέας αιτήσεως, αλλά περί αιτήσεως συνεχίσεως διακοπεισών ανασκαφικών ερευνών ώφειλε η Διοίκησις να αναζητήση τον φάκελλον των προηγουμένων ανασκαφών και, εάν ούτος ήτο ατελής, να ζητήση την συμπλήρωσίν του..

Στη συνέχεια, η Εταιρεία μας αφενός μεν υπέβαλε κάθε χρόνο αίτηση αδείας συνεχίσεως των ανασκαφών στις προαναφερόμενες περιοχές, αφετέρου δε, έχει συνυποβάλει στο ΥΠ.ΠΟ. όλα τα αναγκαία στοιχεία για την πληρότητα του φακέλλου των ανασκαφών (Βλ. ενδεικτικά την υπ αριθμ. 1729/8-10-1998 αίτησή μας και τα επισυναπτόμενα σ αυτήν στοιχεία) πλην όμως, ο αρμόδιος τότε Υπουργός ουδέν έπραξε.

Κατόπιν τούτου, η Α.Ε.Ε. προσέφυγε και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με την υπ αριθμ. 3739/2003 απόφασή του ακύρωσε την υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/54671/523/2-11-2000 απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού. Με την απόφαση αυτή του Υπουργού είχε απορριφθεί η υπ αριθμ. πρωτ. 1007/20-5-1999 αίτηση του Σωματείου μας (αρ. πρωτ. 4012/21-5-1999 της Γραμματείας του Υπουργού Πολιτισμού), με την οποία είχαμε ζητήσει, επανερχόμενοι επί προηγούμενης αιτήσεώς μας (και δη της υπ αριθμ. πρωτ. 1729/8-10-1998) να μας χορηγηθεί παράταση της αδείας ανασκαφών και μελετών στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής, Νέα Τρίγλια-Βραστά Χαλκιδικής και στον Περδίκκα Πτολεμαϊδας.

2. Λόγω της επανειλημμένης αδράνειας και μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποβάλαμε την από 28-11-2011 αίτησή μας στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3068/02, προκειμένου να διαπιστωθεί η παράνομη παράλειψη της διοίκησης να συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα υπ αριθμ. 3739/03 απόφαση του ΣτΕ και την κλήση της διοίκησης σε άμεση συμμόρφωση προς την άνω δικαστική απόφαση. Η αίτηση μας συζητήθηκε την 29-3-2012 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Κατ ακολουθίαν, καθίσταται προφανές ότι πρέπει να ανασταλεί η έκδοση οιασδήποτε αποφάσεώς σας επί του αιτήματος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας για την έναρξη ανασκαφών στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής μέχρις εκδόσεως της αποφάσεω+ς του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ανωτέρω υποβληθείσας αιτήσεώς μας. Άλλως, πέραν της παραβιάσεως δικαστικών αποφάσεων, θα υφίσταται και παραβίαση της διάκρισης των λειτουργιών, αφού πριν αποφανθεί το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για την άρνηση συμμόρφωσης της Διοίκησης και τη χορήγηση άδειας ανασκαφών στο Σπήλαιο Πετραλώνων στην Α.Ε.Ε., θα αποφανθείτε εσείς για τη χορήγηση άδειας ανασκαφών σε άλλους φορείς. Σε τοιαύτη περίπτωση, θα καταστεί εμφανές ότι η Διοίκηση όχι μόνο μας αδικεί, αλλά προδήλως παραβλέπει τα νόμιμα δικαιώματά μας και τις δικαστικές αποφάσεις.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η γενόμενη αποβολή μας από το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, και όσον αφορά τα αστικά δικαιώματά μας, εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

3. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1981 η ΑΕΕ είχε τη διαχείριση, με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, δυνάμει έγκυρης σύμβασης, ολόκληρο το χώρο του Σπηλαίου Χαλκιδικής και ταυτόχρονα δημιουργούσε πνευματικό έργο, που συνίσταται σε: α) επιστημονικές δημοσιεύσεις, β) διευθέτηση του χώρου με τη δημιουργία θεάτρου, κρήνης, οδών προσπέλασης, γλυπτικών αναπαραστάσεων, πινακίδων κλπ, γ) διευθέτηση του σπηλαίου με τη δημιουργία επισκέψιμων αιθουσών και ανασκαφικών τομών, τουριστικών διαδρόμων, γλυπτικών αναπαραστάσεων, πινακίδων κλπ και δ) ανέγερση Ανθρωπολογικού Μουσείου με τη δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων με γλυπτικές και ζωγραφικές αναπαραστάσεις, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης κλπ. Όλα, δε, αυτά έχουν καταστεί γνωστά στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις υπηρεσίες του, ενώ το έργο μας είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Κατά συνέπεια, η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος δικαιούται να συνεχίσει τις ανασκαφές και τις εν γένει μελέτες στο Σπήλαιο Πετραλώνων. Προσφάτως, μάλιστα σας υπεβλήθη, δια του Προέδρου μας Δ-ρα Άρη Πουλιανού, σχετικό αίτημα. Ασφαλώς, είναι γνωστά σε σας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και οι συνέπειες της παραβιάσεώς τους. Εξάλλου, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για την καταλληλότητα και επάρκεια της αιτούσας να λάβει άδεια ανασκαφών Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και σοβαρών καταγγελιών που έχουν γίνει για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτή την στιγμή τον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής.

Ενόψει των ανωτέρω και για την προπεριγραφείσα συμπεριφορά της Διοίκησης, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα.

 

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ :

α) Αφενός μεν να αναστείλετε την έκδοση οιασδήποτε αποφάσεώς σας επί του αιτήματος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας για την έναρξη ανασκαφών στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ανωτέρω υποβληθείσας αιτήσεώς μας, άλλως να απορρίψετε το ανωτέρω υποβληθέν αίτημα της Ε.Π.Σ.Β.Ε.

β) Αφετέρου δε να προβείτε, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την λήψη της παρούσας, στις απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση στην Εταιρεία μας αδείας συνεχίσεως ανασκαφών στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, στη Ν. Τρίγλια-Βραστά Χαλκιδικής και στον Περδίκκα (Λεκάνη) Πτολεμαϊδας.

 

Άλλως, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε δικαίωμα που μας παρέχει ο Νόμος για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας αριθμ. 20, να συγκοινοποιήσει, δε, αυτήν και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), που εδρεύει ως άνω, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. αξίας 1,20 .-

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013

Το Καλούν και Δηλούν Σωματείο

(δια του νομίμου εκπροσώπου του)

και α.α. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ