ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Θεσσαλονίκη, 13-1-2012

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. πρωτ. 2794 π.έ., Ναυαρίνου 28, 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

 

Πληροφορίες: Α. Ντάρλας, Τηλέφωνο: 2310 410185, Fax: 2310 410376, E-mail: epsbe@culture.gr

ΠΡΟΣ: Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, Δαφνομήλη 7, Αθήνα 11471

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΤ

3. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 ΑΘΗΝΑ

   

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για δηλώσεις του προϊσταμένου της υπηρεσίας μας

   

Σχετ.: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 1827/2-12-2011

   

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ζητάτε την παροχή διευκρινήσεων για δηλώσεις του προϊσταμένου της υπηρεσίας μας, και δεδομένου ότι πρόκειται για επιστημονικές απόψεις αυτού οι οποίες διατυπώθηκαν ανεξάρτητα από τις διοικητικές του αρμοδιότητες, σας κοινοποιούμε την αναφορά του με την οποία απαντά επί του θέματος.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας, Ανδρέας Ι. Ντάρλας, Αρχαιολόγος

 

Συνημμένο: Αναφορά του Α. Ντάρλα (2 φύλλα)

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Χ. Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ΄ ΒΑΘΜΟ

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ