2009 (: 48 - / files - data)

 

Ιαν. - 2009 Στους παγετος της «υπερθρμανσης» του πλαντη μας.    
Jan. - 2009 The global "warming" frosts.

 

 
Φεβ. - 2009 .    
Feb. - 2009

HUMAN PREMOLAR FROM PETRALONA CAVE.

   
11-02-2009 Αγωγ κατ κ. Α. Ντρλα, δ/ντ ΕΠΣ, φυλκων στο σπλαιο Πετραλνων Γ. Παπαδπουλου και Α. Χατζαρδη για συκοφαντα.    
11-02-2009

Court Treatment against the archeologist director of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of Northern Greece Mr. A. Darlas, as well as the guards in Petralona cave, G. Papadopoulos and A. Hatzaridis for calumny.

   
14-02-2009

Φωτογραφα θεμλιου λθου πριν την τελευταα 4-4-2011 απομκρυνση της Α.Ε.Ε. απ το σπλαιο Πετραλνων.

   
14-02-2009

Corner stone photo before the last (4-4-2011) removal of the Anthropological Association of Greece from Petralona Cave.

   
12-03-2009

Σχλια ΑΕΕ για "πραγματογνωμοσύνη"

στο ανθρώπινο κρανίο του Σπηλαου Πετραλώνων.  
12-03-2009

Comments of the Anthropological Association of Greece for the "expertise" made on the Petralona human skull.

   

07-05-2009

Οι πρωτο - Ευρωπαοι, σχολιασμνοι απ τον Δ-ρα Ν. Α. Πουλιαν στην εκπομπ «συμβανει τρα» της Ππης Τσαπανδου.

 

 

07-05-2009

The first – Europeans, annotated by Dr N. A. Poulianos on the broadcast "happens now" of Popi Tsapanidou.

 

 

24-05-2009

Αποσπσματα της ΕΤ-1 ωριαας εκπομπς "Σαν Πραμθι" διρκειας 4:45 με αγγλ. υπτιτλους.

   
24-05-2009

Detachments (of 4:45 min.) of the ET-1 TV hourly broadcast "San Paraymithi - Like a tail" with subtitles.

   
25-06-2009

49η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.

   
25-06-2009

49th ANNIVERSARY FROM THE DISCOVERY OF PETRALONA ARCHANTHROPUS.

   
01-07-2009

ια Σπηλαου Πετραλνων.

   
01-07-2009

Reply of the Anthropological Association of Greece to the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology of Northern Greece as regards the budget of Petralona Cave.

   
23-07-2009

Ακρωση 3110 Πρωτοδικεου για δθεν παρνομο πλειστηριασμ ξεννα ΑΕΕ.

 

 
23-07-2009

Court cancellation (3110) for supposedly illegal auction of the Anthropological Association of Greece regarding its guest house at Petralona.

   
16-09-2009

Εισαγγ. Πρωτοδικν θτει στο αρχεο τις δθεν λαθρανασκαφς Πουλιανν.

   
16-09-2009

The General Attorney puts in archive the file of the so-called Poulianos "smugglers" (justifying them).

   
02-10-2009

ΕΘΝΟΣ

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος παρνει ξαν το σπλαιο Πετραλνων με απφαση ΣτΕ.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης
02-10-2009

ETHNOS (Nation)

The Anthropological Association of Greece once again takes Petralona cave with a Supreme Court decision.

Alexandros Avlonitis
04-12-2009

in.gr: Στον ΟΗΕ και το Κογκρσο των ΗΠΑ η υπθεση των κλεμμνων email για το κλμα.

   
04-12-2009

in.gr: To the UN and US Congress' the investigation concerning stolen e-mails on the climate.

   
11-12-2009

Απομαγνητοφνηση σε HELL. ΛΟΓΟΣ της ομιλας 17-4-2005 κ. Βενιζλου "μαινμενου".

   
11-12-2009

Transcribe in “HELLINICOS LOGOS” (Greek Word) part of the speech (17-4-2005) given by "furious" Mr. E. Venizelos.

   

 

 

Avlonitis A. (2009) – The Anthropological Association of Greece once again takes Petralona cave with a Supreme Court decision (cf. Press of October the 2nd). Athens.

Αυλωνίτης Α. (2009) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος παρνει ξαν το σπλαιο Πετραλνων με απφαση ΣτΕ (πρβλ. Τπο 2ας Οκτωβρίου). Αθνα.

Goulopoulos N. (2009) – Extensive Bibliography regaring climate changes (cf. "Anthropos" 14: 241-251). Athens.

Γουλπουλος Ν. (2009) – Εκτενς βιβλιογραφα για τις κλιματικς αλλαγς (πρβλ. "νθρωπο" 14: 241-251. Αθνα.

Harvati K. (2009) – Petralona: link between Africa and Europe? "Hesperia" supplement 43: 31-48. (In Schepartz L., ‎Fox S. & ‎C. Bourbou - 2009 - New Directions in the Skeletal Biology of Greece). American School of Classical Studies at Athens.

Χαρβτη Κ. (2009) – Πετρλωνα: νας σνδεσμος μεταξ Αφρικς κι Ευρπης; “Εσπερα” συμπλρωμα 43: 31-48. (Στην κδοση: "Νες Κατευθνσεις της Σκελετικς Βιολογας στην Ελλδα" των Σπαρτζ Λ., ‎Φοξ Σ. και ‎Χ. Μπορμπου - 2009). Αμερικανικ Σχολ Κλασικν Σπουδν στην Αθνα.

Poulianos A., Poulianos N. & N. Triplis (2009) – Court Treatment against the archeologist director of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of Northern Greece Mr. A. Darlas, as well as the guards in Petralona cave, G. Papadopoulos and A. Hatzaridis for calumny (cf. AAG’s Archive of February the 11th).Thessalonica.

Πουλιανς A., Πουλιανς N. και Ν. Τρπλης (2009) – Αγωγ κατ κ. Α. Ντρλα, δ/ντ ΕΠΣ, καθς και φυλκων στο σπλαιο Πετραλνων Γ. Παπαδπουλου και Α. Χατζαρδη για συκοφαντα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 11ης Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Poulianos N. (2009 a) – The distribution of the Petralona stone tool-types. Anthropos, 14:135-136. Athens.

Πουλιανς N. (2009 a) – Η κατανομ των τπων των λθινων εργαλεων. νθρωπος, 14: 135-136. Αθνα.

Poulianos N. (2009 b) – The significance of the isolated human premolar from Petralona cave (cf. Poulianos N., 2004, AAG’s Archive of February & Anthropos,14: 181-198. Athens. (Note: Reproduced in the present website as well with even more color photos).

Πουλιανς Ν. (2009 b) Η σημασα του μεμονωμνου ανθρπινου προγμφιου απ το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Πουλιανς Ν., 2004, Αρχεο ΑΕΕ Φεβρουαρου και "νθρωπο", 14: σελ. 181-198. Αθνα. (Σημ: ρθρο αναπαραχθν στον παρντα επσης ιστοχρο με ακμα περισστερες γχρωμες φωτογραφες).

Poulianos N. (2009 c) – Worldwide first presentation of the petralona_cave.gr web page. To the works of the 15th Int. Congress of Spelaeology. Kerrville, Texas, USA.

Πουλιανς N. (2009 c) – Παγκσμια πρτη παρουσαση της στοσελδας petralona_cave.gr, κατ τη διρκεια των εργασιν του 15ου Παγκσμιου Συνεδρου Σπηλαιολογας. Κρβιλ, Τξας, ΗΠΑ.

Poulianos N. (2009 c) – Worldwide first presentation of the petralona_cave.gr web page. To the works of the 15th Int. Congress of Spelaeology. Kerrville, Texas, USA.

Poulianos N. (2009 d) – The first – Europeans (cf. AAG’s Archive of 5th May). Athens.

Πουλιανς N. (2009 d) – Οι πρωτο - Ευρωπαοι (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 5 Μαου). Αθνα.

Poulianos N. (2009 e) – 49th anniversary from the discovery of Petralona Archanthropus (cf. AAG’s Archive of 25 May). Athens.

Πουλιανς N. (2009 e) – 49η επετειος απο την ανερεση του αρχανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 25 Μαου). Αθνα.

Poulianos N. & D. Eleutheriou (2009) – The global "warming" frosts" (cf. AAG’s Archive of January & Anthropos,14: 253-267). Athens.

Πουλιανς N. και Δ. Ελευθερου (2008) – Στους παγετος της «υπερθρμανσης» (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ Ιανουαρου και νθρωπο, 14: 253-267). Αθνα.

 

Διευκρνιση: Πέντε χρόνια μετά από τις ανήκουστες δηλώσεις του πρώην υπουργού, σε ένα ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, με τίτλο: Η Ανθρωπολογική Εταιρεία παίρνει ξανά το σπήλαιο Πετραλώνων με απόφαση ΣτΕ, κυκλοφόρησε από το «Έθνος» (2-10-2009, σελ. 53), η είδηση για την τελευταία τότε απόφαση του ΣτΕ (δηλ. της 1-10-2009).

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS