1964 (: 40 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

0;- 0;-1964 ΑΥΓΗ:
Ανθρωπολογικς ρευνες απ λληνα  στη Βουλγαρα.
 
0?-0?- 1964

AVGI (Done):

Anthropological Investigations by a Greek in Bulgaria

 
06-01-1964 ΑΥΓΗ:
Ο πργκηψ Πτρος πρκειται να καταλβει την δρα ανθρωπολογας στο πανεπιστμιο. Παραμερζεται ο ρης Πουλιανς- διεθνς αυθεντα.
 
06-01-1964 AVGI (Done):
Prince Peter is going to occupy the cathedra of anthropology at the University. Aris Poulianos, an international authority, is overlooked.
 
21-04-1964 ΑΥΓΗ:
Τιμητικ δικριση στον ρη Πουλιαν.
Γ. Μπικος
21-04-1964 AVGI (Done):
Honorary distinction to Aris Poulianos. .
G. Beikos
11-07-1964 ΑΥΓΗ:
Να εργασα του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο προκαλε το ενδιαφρον των σοβιετικν επιστημνων - Η ανθρωπολογικ σνθεση του πληθυσμο των Βαλκανων.

Γ. Μπικος

11-07-1964 AVGI (Done):
New work of the anthropologist Aris Poulianos raises the interest of Soviet scientists - The anthropological composition of the Balkan population.

G. Beikos

25-07-1964 ΑΥΓΗ:
Θα απουσισει η Ελλδα απ το διεθνς συνδριο ανθρωπολγων; (Πντως) Ο ρης Πουλιανς θα παρουσισει να θμα.

Γ. Μπικος

25-07-1964 AVGI (Done):
Will Greece be absent from the international congress of anthropologists? (However) Aris Poulianos will present a subject.

G. Beikos

01-08-1964 ΑΥΓΗ:
Αυστριακς ανθρωπολγος (πρην ναζ) προβανει σε ανακονωση για τον νθρωπο του Νεντερταλ Πετραλνων Θεσσαλονκης.

Γ. Μπικος

01-08-1964 AVGI (Done):
An Austrian anthropologist (former Nazi) is making an announcement as regards the Petralona Neanderthal of Thessalonica.

G. Beikos

01-08-1964 MOSKOW NEWS:
Seventh International Anthropological and Ethnographical Congress.

 

01-08-1964 Να της Μσχας:

Το 7ο Διεθνς Ανθρωπολογικ και Εθνογραφικ Συνδριο.

 

03-08-1964 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:

Σμερα το Ανθρωπολογικ Συνδριο Μσχας.

 

03-08-1964 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic Change):

Today the Anthropological Congress of Moscow..

 

04-08-1964 ΑΥΓΗ:
Ζωηρ ενδιαφρον των επιστημνων για την εργασα του ρη Πουλιανο στο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο της Μσχας.

Γ. Μπικος

04-08-1964 AVGI (Done):
Strong interest of scientists for the research of Aris Poulianos at the International Anthropological Congress in Moscow.

G. Beikos

06-08-1964 ΑΥΓΗ:

Αυστριακς ανθρωπολγος (πρην ναζ) προβανει σε ανακονωση για τον νθρωπο του Νεντερταλ Πετραλνων Θεσσαλονκης. Ποος του επτρεψε να οικειοποιηθε το σπνιο επιστημονικ ερημα της ελληνικς επιστμης; Σκνδαλο που εκθτει την Ελλδα στο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο της Μσχας.

 

Γ. Μπικος

06-08-1964 AVGI (Done):
An Austrian anthropologist (ex-Nazi) makes an announcement for the Petralona Neanderthal man of Thessaloniki. Who allowed him to appropriate the rare scientific discovery of Greek science? A scandal that exposes Greece to the International Anthropological Congress of Moscow.

G. Beikos

27-08-1964 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς προσκαλεται για επιστημονικ εργασα στην Ιαπωνα.

Γ. Μπικος

27-08-1964 AVGI (Done):
Aris Poulianos is invited for scientific study in Japan.

G. Beikos

01-09-1964 ΑΥΓΗ:
λοι οι λαο χουν τις διες βιολογικς ικαντητες να φτσουν σε οποιοδποτε εππεδο πολιτισμο.

Γ. Μπικος

01-09-1964 AVGI (Done):
All peoples have the same biological abilities to reach any level of civilization.

G. Beikos

19-09-1964 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς ετοιμζει να επιστημονικ εργασα.

Γ. Μπικος

19-09-1964 AVGI (Done):
Aris Poulianos prepares new scientific work.

G. Beikos

27-12-1964 ΑΥΓΗ:
Η Ακαδημα Επιστ. της ΕΣΣΔ υιοθετε τις απψεις του Πουλιανο.

Γ. Μπικος

27-12-1964 AVGI (Done):
The USSR Academy of Sciences adopts the Poulianos views.

G. Beikos

 

Bostanci E. (1964) - An examination of a Neanderthal type fossil skull in the Chalcidique Peninsula. Belleten, 28: 377-381. Ankara.

Μποστντσι Ε. (1964) - Μια εξταση ενς απολιθωμνου κρανου τπου Νεντερταλ στη Χαλκιδικ Χερσνησο. Δελτο, 28: 377-381. γκυρα.

Breitinger E. (1964) - Der Neanderthaler von Petralona. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Moscow. August 1964.

Breitinger E. (1964) - The Petralona Neanderthal man. Communication at the 7th International Congress of Anthropological and Enthnological Sciences. August 1964, Moscow.

Μπριτιγκερ Ε. (1964) – Ο Νεαντερτλ απ τα Πετρλωνα. Ανακονωση στο 7ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν. Αγουστος 1964, Μσχα.

Κανλλης Α. (1964) – Το σπλαιο και ο παλαιολιθικς νθρωπος των Πετραλνων. «Το Βουν», 238: 97-106.

Kanellis A. (1964) - To spileo ke o Paleolithikos Anthropos ton Petralonon. "To Vouno", 238: 97-106.

Kanellis A. (1964) – The cave and the Paleolithic man of Petralona. "To Vouno", 238: 97-106.

Πετροχελου Α. (1964) - Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν» - αρ. 1044. Δελτο Σπηλαιολογικς Εταιρεας Ελλδος, τ. VI (6): 160-166. Αθνα.

Petrocheilou A. (1964) - The Cave of the "Red Rocks" (Petralona Chalkidiki). No 1044. Athens. Bulletin de la Société Spéléologique de Grèce, VI (6): 160-166. Athens.

Sickenberg O. (1964) - Die saugetierfauna der Hohle Petralona bei Thessaloniki (vorlaufige Mitteilung). Former Institute for Geology and Subsurface Research, IX (1): 3-16. Athen.


Ζκενμπεργκ Ο. (1964) - Η πανδα των θηλαστικν του σπηλαου  Πετραλνων κοντ στη Θεσσαλονκη (προκαταρκτικ ανακονωση). τ. ΙΓΜΕ, IX (1): 3-16. Αθνα.


Sickenberg O. (1964) – The mammalian fauna of Petralona cave near Thessalonica (preliminary report). FormerInstitute for Geology and Subsurface Research, IX (1): 3-16. Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ